Media Technician Basic Training

 • Author: Christopher
 • Level: Basic
 • Study time: 1 hour 
 • Video time: 2 hours
 • Exams: None
Write your awesome label here.
NÂNG CAO SỰ NGHIỆP CỦA BẠN  |  Advance your career

Các tính năng tuyệt vời và khả năng sử dụng linh hoạt!

Awesome features and agile usability!

 • Thăng tiến trong sự nghiệp của bạn
 • Giảng viên chuyên môn
 • Chất liệu bạn sẽ yêu thích
 • Đặt ra và đạt được mục tiêu
 • Tạo cơ hội
 • Elevate in your career
 • Expert instructors
 • Material you’ll love
 • Set and achieve goals
 • Create opportunities 

Giới thiệu về phương tiện truyền thông kỹ thuật số

Việc sử dụng phương tiện kỹ thuật số rất quan trọng và có nhiều yếu tố khác nhau để tạo ra nội dung mà bạn sẽ được yêu cầu tạo.

Christopher Stapleton

Christopher đã thực hành nghệ thuật từ năm 4 tuổi và mắc chứng tự kỷ. Anh ấy mong muốn giúp đỡ những người khác mắc hoặc không mắc chứng tự kỷ. Anh có bằng Cử nhân về Nghệ thuật & Thiết kế Trò chơi của Học viện Nghệ thuật Seattle. Christopher duy trì trang web, tạo chương trình giảng dạy tùy chỉnh cho sinh viên và thiết kế tất cả đồ họa trong nội dung của chúng tôi.
Christopher has been practicing art since the age of four and is on the autism spectrum. He desires to help others with or without autism. He has a Bachelors in Game Art & Design from the Art Institute of Seattle.  Christopher maintains the website, creates custom curriculum for students, and designs all of the graphics in our content. 
Created with